Publiceret og detourneret i Situationist Times 1, 1962 efter at eksklusionerne i foråret 1962 havde gjort J. V. Martin til den eneste tilbageblevne repræsentant for 1. IS i Scandinavien.

Pressemeddelelse fra den Situatinistiske Internationale, Skandinaviske Sektion

 

D. 4. april 1962

L'Internationale Situationniste,
Skandinaviske Sektion,
Strømmen 22, Randers, Danmark

 

Til redaktionerne af dagblade og kunsttidsskrifter i Skandinavien

Foranlediget af et flyveblad som digteren Jørgen Nash har udsendt mod avantgarde bevægelsen l'Internationale situationniste, beder vi Dem venligst bringe til Deres læseres kundskab at digteren Jørgen Nash er blevet ekskluderet af bevægelsen, - han har, som det fremgår af vedlagte proklamation, gennem vor bevægelse søgt at understøtte en kreds af privatsamlere. - Denne handling strider mod bevægelsens teorier, der netop er baseret på at få kunsten ud af den privatkapitalistiske blindgyde hvori den er havnet på grund af spekulations- og accepteringstrang.

Samtidig skal vi henlede Deres opmærksomhed på, at l'I.S., ønsker at lade glemslens slør falde over den af Nash ejede gård Drakabygget, som han uden bevægelsens godkendelse kalder for "Bauhaus Situationniste", denne benævnelse er i direkte modstrid med vore teser - og disse ønsker vi ikke udsat for forfalskning, Da der ikke under nogen form kan eksistere situationistisk kunst - ville det vist være temmelig latterligt om l'I.S., så oprettede et situationistisk akademi.

I øvrigt er vor bevægelse udelukkende baseret på kollektivitetsprincippet, men også på dette punkt har Nash direkte modarbejdet vore teorier, ved gentagne gange i interviews og lignende at have udtalt sig som værende leder af l'I.S. - ledersystemet eksisterer ikke i l'I.S.

Vi henleder endvidere Deres opmærksomhed på, at det, af Nash i nær fremtid udsendte tidsskrift DRAKABYGGET, om hvilket det i forhåndsmeddelelsen har heddet, at være udgivet af l'I.S., absolut intet har med 1. Internationale situationniste at gøre.

For retfærdighedens skyld beder vi Dem venligst bringe vedlagte proklamations fulde ordlyd i Deres blad, og om nødvendigt - da på vort ansvar. Skulle det være umuligt for Dem af hensyn til evt., pladsmangel, beder vi Dem venligst bringe en notits om eksklusionen

Såfremt Deres blad er interesseret i, engang ved lejlighed, at bringe artikler om hvad vor bevægelse autentisk er (vi prætenderer ikke blot at være den eneste avantgarde der findes, men er det også), beder vi Dem venligst rette henvendelse til ovenstående adresse.

Med de venligste hilsener

f. l'I.S.

J.V. Martin

 

PS. Vi beder redaktionerne for aviser og tidsskrifter i Norge og Finland bringe en efterlysning i tilknytning til eksklusionsmeddelelsen. Det drejer sig om en norsk og en finsk avantgarde-kunstnergruppe der har søgt optagelse i l' I.S. - da Jørgen Nash ikke agter at udlevere adresserne på disse grupper beder vi venligst Dem være os behjælpelige, således at disse grupper gennem Deres blad kan få at vide, hvortil en ny optagelsesbegæring kan sendes.

Gå til forsiden
Gå til den forrige side